• Nadwiślańska Agencja Turystyczna

KONCEPCJA PRACY
NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA EKOLOGICZNEGO
„BAJKOWY DWOREK”
W OŚWIĘCIMIU

 

PODSTAWA PRAWNA

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych:

Rozporządzenie MEN z dnia 07.10.2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324, Dz. U z dnia 14.05.2013 poz. 560), Statutu Niepublicznego Przedszkola Ekologicznego „Bajkowy Dworek”.

ŹRÓDŁA OPRACOWANIA KONCEPCJI

Punktem wyjścia do opracowania koncepcji były wymagania wobec edukacji przedszkolnej, stanowiące załącznik do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego oraz samoocena dokonana w oparciu o obserwację, analizę dokumentów, wywiady, ankiety. Na tej podstawie określono specyfikę przedszkola oraz wskazano kierunki dalszych działań.

I O NASZYM PRZEDSZKOLU

Niepubliczne Przedszkole Ekologiczne "Bajkowy Dworek” rozpoczęło swoją działalność 3 września 2012 roku. Placówka zlokalizowana jest w spokojnej urokliwej dzielnicy Oświęcimia na Zasolu przy ulicy B. Prusa 1. Przedszkole mieści się w wolno stojącym, dużym jednopiętrowym budynku. Jego atutem są duże przestronne sale, okazały ogród doskonale wyposażony w sprzęt do zajęć i zabaw ruchowych. Budynek i przylegający do niego ogród znajduje się na terenie ogrodzonym. Dzieci uczęszczające do przedszkola zamieszkują głównie pobliskie osiedla ale również pochodzą z odległych dzielnic i pobliskich miejscowości. Pochodzenie jest zróżnicowane. W przedszkolu funkcjonują 4 grupy. I grupa – 2,5-3 lat; II grupa- 3-4 lat; III grupa- 4-5 lat; IV grupa – 4-5 lat. Na dzień 1.09.2015r. placówka zatrudnia 10 nauczycieli.

Nasze przedszkole jest kolorowe i bajeczne. Doskonalimy swoją bazę lokalową. Sale wyposażone są w nowoczesny sprzęt, piękne zabawki, nowe meble, pomoce i środki dydaktyczne sprzyjające indywidualizacji pracy i twórczej aktywności dzieci. We wszystkich dziedzinach życia prowadzimy działania zmierzające do minimalizowania negatywnych wpływów człowieka na środowisko. Działania te pomagają dzieciom w ukształtowaniu świadomego, przyjaznego odnoszenia się do natury i wszelkich form życia, a także do własnego ciała  i umysłu. Chcąc ułatwić dziecku porozumiewanie się z najbliższym otoczeniem stosujemy wiele ćwiczeń i zabaw doskonalących mowę dziecka. W przedszkolu działa gabinet logopedyczny, gdzie specjalista prowadzi  zajęcia dla dzieci.

Jednym z głównych zadań nauczyciela jest stwarzanie warunków do aktywnego poznawania różnych środowisk oraz stymulacja rozwoju społecznego, między innymi poprzez kultywowanie akceptowanych w naszej kulturze zachowań i form grzecznościowych. Szczególną troską obejmujemy dzieci z rodzin o niskim statusie społecznym i materialnym. Nauczyciele znają potrzeby i zainteresowania dzieci oraz posiadają umiejętność atrakcyjnego prowadzenia zajęć. Konstruują ciekawe i bogate oferty zabaw i zadań, są dobrze przygotowani merytorycznie i metodycznie. Poszukują innowacyjnych rozwiązań, mają wysokie kwalifikacje, pracują z pasją ciągle doskonaląc swoje umiejętności. Pracownicy  w przedszkolu współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą. Pogodna atmosfera w przedszkolu i życzliwi pracownicy umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci. Wychowankowie mają w nauczycielach wsparcie, a ci każdemu dziecku zapewniają podmiotowe traktowanie i dbają o jego wielostronny rozwój.

Absolwenci naszego przedszkola to dzieci znające język angielski, otwarte, twórcze, komunikatywne, przygotowane do podjęcia obowiązków na kolejnym szczeblu edukacji. Znające siebie i swoje możliwości, akceptujące odrębność innych, potrafiące odnaleźć się w nowej sytuacji, rozwiązujące problemy, dążące do osiągnięcia sukcesu i radzące sobie z porażkami. Dzieci opuszczające przedszkole wykazują się wysokim stopniem opanowania wiedzy, umiejętności i postaw, warunkujących osiągnięcie sukcesu szkolnego.

Przewodnią myślą naszej pracy pedagogicznej jest także integracja rodziców z dziećmi i przedszkolem. W związku z tym często organizujemy wspólne wycieczki, imprezy i zajęcia otwarte na terenie przedszkola. Ważnym elementem tej współpracy jest pedagogizacja rodziców w formie prelekcji, warsztatów, których tematyka jest dostosowana do ich potrzeb i oczekiwań.

Dzięki skutecznej promocji nasze przedszkole ma dobrą opinię w środowisku lokalnym. Dobra baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia dopełnia działania  wychowawczo-dydaktyczne i wpływa na wysoką ocenę. Placówka inwestuje w nauczycieli, pracowników, bazę lokalową, a zyskują na tym przede wszystkim dzieci. Przedszkole jest zarządzane w sposób sprawny i nowoczesny, a pracownicy mają satysfakcję ze swojej pracy.

II WIZJA PRZEDSZKOLA

Przedszkole przyjazne dziecku, rodzicom, środowisku.
Miejsce radosnej zabawy i bezpiecznego poznawania świata.
Gwarancja sukcesu na starcie w dorosłość.

Z założeń przedstawionej wizji wynika, iż:

1. Przedszkole planuje i organizuje pracę wychowawczą i dydaktyczną w oparciu o znowelizowaną podstawę programową z obowiązującym od 1 września 2015r. językiem angielskim.

2. Wspomagamy dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowaniu czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji.

3.Wzbogacamy ofertę edukacyjną przedszkola wychodzącą poza treści podstawy programowej w obszarze edukacji zdrowotnej, nauki języka nowożytnego, ekologicznej i kulturowej.

4. Stymulujemy rozwój dziecka stosując aktywizujące metody pracy.

5. Wspomagamy rozwój dziecka poprzez świadome podejmowanie zorganizowanych działań edukacyjnych pozwalający mu na rozwój zgodny z jego indywidualnym tempem rozwoju, zakresem potrzeb, upodobań i zainteresowań.

6. Tworzymy warunki sprzyjające wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych.

7. Budujemy i przekazujemy dzieciom wartości, będące podstawą do kształtowania się osobowości dziecka, jego postawy do otaczającego świata, w oparciu o uznany system wartości uniwersalnych.

8. Kształtujemy poczucie tożsamości narodowej i regionalnej poprzez uwrażliwienie na piękno i bogactwo języka ojczystego.

9. Przedszkole jest placówka przyjazną, innowacyjną, przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole, nastawioną na osiąganie sukcesu.

10. Rodzice są partnerami  uczestniczącymi w życiu przedszkola.

11. W przedszkolu zatrudnia się wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.

12. Wszyscy przestrzegają praw dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną.

13. Przedszkole promuje swoje osiągnięcia w środowisku lokalnym.

Przedszkole preferuje pracę indywidualną i w małych zespołach, dlatego też każdy nauczyciel:

• chroni oryginalność myślenia dziecka,
• nie poleca, nie nakazuje, ale proponuje,
• nie wyjaśnia nadmiernie i nie wyręcza,
• daje dziecku szansę na znalezienie własnej drogi i dochodzenia do rozwiązania problemu,
• wyzwala pomysłowość dziecka swoją pomysłowością,
• nie ponagla, daje dziecku czas na samodzielne uporanie się z zadaniem.


Wizja dziecka w naszym przedszkolu

• optymistycznie patrzące na świat,
• ufne w stosunku do nauczycieli,
• zaradne, radosne, dobre, otwarte na świat i ludzi,
• kreatywne i empatyczne,
• aktywnie uczestniczące w życiu przedszkola,
• twórcze i samodzielne w zabawie i nauce.
• odpowiedzialne i obowiązkowe,
• kulturalne i tolerancyjne,
• świadome różnych zagrożeń.

Dziecko ma prawo do:

• życia i rozwoju,
• swobody myśli, sumienia i wyznania,
• aktywnej serdecznej miłości i ciepła,
• spokoju i samotności, gdy tego chce,
• snu lub wypoczynku, jeżeli jest zmęczone,
• indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju,
• pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć wywołanych przemocą,
• wypowiedzi i aktywnej dyskusji z dorosłymi i dziećmi,
• wspólnoty i solidarności w grupie,
• zabawy i wyboru towarzyszy zabaw,
• pomocy ze strony dorosłych i kontaktów z nimi na zasadzie równouprawnienia,
• nauki, informacji,
• badania i eksperymentowania,
• doświadczenia konsekwencji swojego zachowania. 

III MISJA PRZEDSZKOLA


Ideą działania naszego przedszkola jest skoncentrowanie się na indywidualnym, twórczym rozwoju dziecka, z uwzględnieniem jego aktywności w sferze fizycznej, poznawczej, emocjonalnej i społecznej.

Jesteśmy placówką otwartą na potrzeby i zainteresowania dziecka. Wspieramy jego aktywność i kreatywność, pomagamy w rozwoju jego talentów, wspieramy w pokonywaniu trudności i barier. Promujemy zdrowy i aktywny tryb życia, w zgodzie z sobą i środowiskiem. Nasze przedszkole to miejsce, w którym panuje pozytywny klimat emocjonalny – dzieci chętnie do nas przychodzą i znakomicie się tu czują. Zapewniamy dobrze zorganizowane, atrakcyjne zajęcia w bogato wyposażonym, estetycznym i bezpiecznym otoczeniu. Nasze przedszkole zabiega o partnerstwo z rodziną w wychowaniu dziecka.

Jesteśmy przedszkolem niepublicznym zapewniającym dzieciom profesjonalną opiekę, edukację i wychowanie. Dążymy do tego, aby praca w naszym przedszkolu opierała się na twórczych metodach i nowoczesnych kierunkach pedagogiki min. włączając do pracy edukacyjnej i terapeutycznej programy multimedialne. Organizujemy wiele ciekawych uroczystości i wycieczek umożliwiających dzieciom kontakt ze środowiskiem społeczno-kulturowym, technicznym i przyrodniczym.

Duży nacisk kładziemy  na kształtowanie postaw prozdrowotnych, a zwłaszcza na aktywność ruchową dzieci, którą uważamy za podstawę prawidłowego rozwoju. Nasi wychowankowie czynnie uczestniczą w różnorodnych konkursach i akcjach promujących zdrowie np. „Czyste powietrze wokół nas”, „Przedszkolandia”, „Piramida żywienia” Przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole i pomaga im eliminować stres z tym związany. Na życzenie rodziców przedszkole proponuje bogatą ofertę zajęć dodatkowych.

Profesjonalnie przygotowani nauczyciele monitorują, stymulują i promują prawidłowy rozwój dziecka, uczestniczą również w rozpoznawaniu i niwelowaniu drobnych odchyleń i deficytów rozwojowych. Szczególną opieką otaczają dzieci z grup ryzyka społecznego.

Nasze dzieci mają pozytywny obraz samego siebie, znają swoje mocne i słabe strony, mają wysokie poczucie własnej wartości i wykazują wysoki stopień tolerancji wobec odmienności innych ludzi. Potrafią komunikować się z innymi, ich zachowania są społecznie akceptowane. Są samodzielne, aktywne, twórcze w działaniu i rozwiązywaniu problemów. Podsumowując, nie wahamy się powiedzieć, że dziecko realizując się w naszym przedszkolu jest szczęśliwe.

Nasze przedszkole w swej misji spełnia następujące założenia:

1. Zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne.

2. Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka.

3.Tworzy warunki dla indywidualnego i wszechstronnego rozwoju dziecka.

4. Buduje postawy moralne, proekologiczne, prozdrowotne wychowanków.

5. Wspomaga dzieci w rozwoju zdolności artystycznych.

6. Wspiera rodziców w działaniach wychowawczych i edukacyjnych.

7. Wspiera nauczycieli w rozwoju zawodowym.

8. Organizuje sprawne zarządzanie placówką.

9. Dba o dobry wizerunek placówki w środowisku.

10. Zawsze analizuje i ocenia efekty swojej pracy.


Przewodnie cele naszej pracy, to:

• tworzenie warunków do stymulowania różnorodnej aktywności dziecka,
• korygowanie wad mowy i usprawnienie pracy aparatu artykulacyjnego,
• rozwijanie osobowości dziecka, jego aktywności i zainteresowania poprzez prowadzenie zajęć z zakresu poznawania przyrody w oparciu o elementy technicznych,
• zapoznanie dzieci z najbliższym otoczeniem przez dużą ilość wycieczek,
• rozwijanie ekspresji manualnej i intelektualnej poprzez organizowanie kontaktów z różnymi dziedzinami sztuki, uczestnictwo dzieci w przeglądach teatralnych i konkursach,
• pozytywne nastawianie dzieci do nauki języka angielskiego prowadzonego w sposób naturalny przez zabawę i twórcze metody poprzez codzienne zajęcia prowadzone przez własną wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
• wykorzystywanie techniki i informatyki do uatrakcyjniania zajęć edukacyjnych poprzez prezentacje multimedialne, Internet,
• szerzenie wielokulturowości, tolerancji i ciekawości świata wśród dzieci poprzez rozwijanie i poszerzanie kontaktów z rodzicami poprzez:

- własną stronę internetową;
- panelem dla rodzica;
- gazetkę przedszkolną.


Priorytety – kierunki planowanych działań

Jako priorytetowe w następnych latach wg koncepcji przedszkola są następujące działania:

• wdrażanie i upowszechnianie idei zrównoważonego rozwoju,
• modyfikacja systemu wspomagania rozwoju dzieci i udzielania im pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
• współpraca z instytucjami wspomagającymi rozwój dzieci,
• wspieranie talentów i zdolności wychowanków,
• kształtowanie u dzieci postaw prozdrowotnych,
• uwrażliwienie dzieci na bodźce otaczającego świata: piękno w dziełach plastycznych, muzycznych, literackich, w otaczającym środowisku,
• stwarzanie warunków do rozwoju przez twórczość artystyczną,
• doskonalenie systemu współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym,
• wdrażanie działań innowacyjnych,
• poszerzanie katalogu tradycji przedszkola.


Dziecko w naszym przedszkolu:

• czuje się bezpiecznie, jest optymistyczne, wesołe, otwarte,
• jest akceptowane takie, jakie jest,
• ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiąga sukces,
• jest ciekawe poznawczo i aktywne twórczo, kreatywne,
• chętnie podejmuje nowe wyzwania,
• uczy się dostrzegać swoje mocne strony, buduje pozytywny obraz samego siebie,
• uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi, współpracować z innymi,
• poznaje swoje prawa i obowiązki,
• osiąga dojrzałość szkolną na wymaganym poziomie, gwarantującą z powodzeniem  rozpoczęcie nauki w szkole.

Rodzice w naszym przedszkolu:

• otrzymują rzetelną i obiektywną informację postępach i niepowodzeniach dziecka,
• współpracują z nauczycielami,
• otrzymują pomoc specjalistów,
• wyrażają swoją opinię i oceniają pracę przedszkola,
• aktywnie uczestniczą w życiu przedszkola,
• są partnerami w tworzeniu klimatu, działalności dydaktycznej.

Nauczyciele w naszym przedszkolu:

• są aktywni i twórczy, innowacyjni, zaangażowani w pracę przedszkola, dyspozycyjni i taktowni,
• wspierają rozwój psychofizyczny dziecka, jego umiejętności, predyspozycje i uzdolnienia, obserwują i oceniają jego rozwój,
• współpracują z zespołem, rodzicami i środowiskiem lokalnym,
• pozyskują rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola oraz poszukują partnerów i przyjaciół przedszkola,
• aktywnie realizują zadania przedszkola zgodnie z prawem oświatowym i dokumentami placówki, stosują nowoczesne metody pracy,
• doskonalą swoją wiedzę i umiejętności, podnoszą kwalifikacje zawodowe, wzbogacają warsztat pracy, dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, monitorują efektywność własnej pracy.

IV CELE I ZADANIA

1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola:

• przedszkole osiąga cele zgodne z polityką światową państwa,
• działania przedszkola nastawione są na twórczy rozwój dzieci, nabywanie przez nie wiadomości i umiejętności poprzez działanie i doświadczanie,
• realizowany jest program wychowawczy uwzględniający system wzmacniania pozytywnych zachowań dzieci.

2. Procesy zachodzące w przedszkolu:

• w przedszkolu opracowana i wdrożona jest oferta zajęć zawierająca nowatorskie rozwiązania i formy pracy z dzieckiem,
• przedszkole zapewnia każdemu dziecku możliwości realizacji własnych pasji, zainteresowań,
• w przedszkolu opracowano system diagnozowania wiadomości, umiejętności i możliwości dzieci. Dzieciom udzielana jest pomoc w wyrównaniu szans edukacyjnych i rozwoju w ich własnym tempie.

3. Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym:

• przedszkole współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku,
• w przedszkolu wypracowane zostały zasady działania w zakresie współpracy z rodzicami i wzmacniania ich ról,
• absolwenci przedszkola są dobrze przygotowani do dalszej edukacji,
• działalność przedszkola promowana jest w środowisku,

4. Zarządzanie przedszkolem:

• praca nauczycieli oparta jest na realizacji wspólnych działań i celów zawartych w koncepcji pracy przedszkola. Nauczyciele planują działania, rozwiązują problemy i doskonalą metody i formy pracy,
• dyrektor jest kreatywny, konsekwentny w działaniu, preferuje nowatorskie metody pracy z dziećmi.
• warunki lokalowe i wyposażenie umożliwiają realizowanie przyjętych programów i projektów, sprzyjają zabawie, doświadczaniu i wypoczynkowi.

V KIERUNKI REALIZACJI KONCEPCJI PRACY

• promocja zdrowia, aktywność ruchowa i ekologia,
• rozwijanie uzdolnień z uwzględnieniem j. angielskiego,
• edukacja przez sztukę,
• wykorzystywanie nowoczesnych metod i środków edukacji.

VI WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI KONCEPCJI - KRYTERIA SUKCESU

• poszerzenie oferty edukacyjnej przedszkola o elementy nowatorskie i innowacyjne,
• wzrost bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego dzieci,
• wzrost efektywności pracy nauczycieli, dobra współpraca w zespole,
• zwiększenie integracji rodziny z przedszkolem,
• zadowolenie rodziców z oferty edukacyjnej przedszkola, dobra opinia o działalności przedszkola,
• zacieśnienie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole,
• upowszechnienie wiedzy o działalności przedszkola w środowisku,
• prowadzenie skutecznej polityki kadrowej,
• wzrost motywacji i zadowolenia personelu z dobrze spełnionego obowiązku,
• stałe wzbogacanie bazy przedszkola o nowoczesne pomoce dydaktyczne

VII SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwenci naszego przedszkola to dzieci otwarte, twórcze, ciekawe świata, komunikatywne, aktywnie spędzające czas.

Dziecko kończące przedszkole:

- posiada:

• motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego,
• umiejętności uważnego słuchania i logicznego myślenia, praktycznego korzystania ze zdobytych wiadomości,
• umiejętność współpracy w grupie i rozwiązywania konfliktów,
• umiejętność radzenia sobie z trudnościami,
• odpowiedni poziom samodzielności,
• gotowość do podejmowania różnorodnych aktywności,
• umiejętność komunikatywnego porozumiewania się,
• podstawową wiedzę o środowisku społecznym, przyrodniczym i kulturalnym,
• poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem.

- przestrzega: 

• praw innych ludzi,
• zasad bezpieczeństwa, higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną,
• zasad kultury współżycia według ustalonych norm,

- dostrzega i szanuje:

• potrzeby innych ludzi,
• odmienne postawy, przekonania, upodobania,
• symbole narodowe,
• środowisko naturalne.

- nie obawia się:

• występować publicznie,
• reprezentować grupę, przedszkole,
• dzielić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami,
• prosić o radę lub pomoc.

 VIII ELEMENTY SKŁADOWE KONCEPCJI 

Niniejsza koncepcja pracy ukierunkowana jest na zapewnienie wszechstronnego rozwoju dziecka, a zwłaszcza rozwoju twórczej aktywności.

Przedszkole jest placówką otwartą i przyjazną dla dzieci i ich rodziców.

Pragniemy wychować człowieka twórczego, optymistę nastawionego na osiąganie sukcesów na miarę swoich możliwości, promować w środowisku lokalnym osiągnięcia przedszkola i naszych wychowanków, a także wychowanie przedszkolne i jego znaczenie, doskonalić rozwój zawodowy i osobowość każdego nauczyciela.

Szczegółowe cele, zadania i zamierzenia pracy przedszkola zawarte są w programach wspomagających działania wychowawczo-dydaktyczne:

• programie adaptacyjnym,
• programie wychowawczym,
• programie profilaktyki,
• programie współpracy z rodzicami i środowiskiem

oraz w strategicznym i rocznym programie rozwoju, które stanowią integralną część Koncepcji Pracy Przedszkola i są z nią spójne.

Koncepcja przedszkola jest analizowana i modyfikowana w miarę potrzeb.

 

 

 

Niepubliczne Przedszkole Ekologiczne
"Bajkowy Dworek"


Oświęcim, ul. Prusa 1
tel. 33 848 58 58
kom. 506 146 946
e-mail: biuro@bajkowy-dworek.pl
Realizacja: HEXADE.COM (Grafik, projektant, webdesigner)