• Nadwiślańska Agencja Turystyczna

Rozkład dnia w przedszkolu według nowej podstawowej programowej

W nowej podstawie programowej wychowania przedszkolnego jest zapis, że pobyt dzieci w przedszkolu został podzielony na pięć części:

- co najmniej jedna piąta pobytu dziecka w przedszkolu powinna być przeznaczona na dowolną zabawę dziecka (dzieci mogą bawić się w dowolny sposób, przy dyskretnym udziale nauczyciela)

- co najmniej jedną piątą dzieci powinny spędzać w ruchu, np. w ogrodzie, na boisku, w parku (mogą być organizowane zajęcia sportowe, gry i zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace ogrodnicze i porządkowe)

- jedną piątą czasu można przeznaczyć na zajęcia dydaktyczne

- pozostałe dwie piąte pobytu dziecka w przedszkolu nauczyciel może zagospodarować dowolnie (np. czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne).

Organizacja czasu zajęć jest rozliczana tygodniowo. Proporcje organizowania czasu zajęć mają na celu prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz odpowiedni przebieg wychowania i kształcenia dziecka.

Ramowy rozkład dnia ustalany jest przez dyrektora na wniosek rady pedagogicznej. Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do potrzeb dzieci wynikających z ich rozwoju, warunków życiowych, wieku i założeń programowych przedszkola. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza powinna być organizowania odpowiednio do potrzeb dzieci i prowadzona na podstawie przyjętego programu wychowania przedszkolnego dostosowanego do nowej podstawy programowej.

Według nowej podstawy programowej podstawowymi formami organizacyjnymi zajęć w przedszkolu są: dowolne zabawy dzieci oraz zabawy/ruch na świeżym powietrzu. Ramowy rozkład dnia w przedszkolu przedstawia integrację treści wychowawczo-dydaktycznych, jakie przedszkole oferuje dzieciom.

Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel ustala dla danej grupy szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb, zainteresowań dzieci oraz struktury organizacyjnej placówki.

 6.00-8.00  

 • schodzenie się dzieci
 • stwarzanie warunków do zabaw   odpowiadających     zainteresowaniom dziecięcym
 • zabawy indywidualne i w grupach
 • korzystanie z gier i układanek stolikowych
 • zabawy zorganizowane w kole lub przy muzyce
 • prace porządkowe w sali
 • zabawy według zainteresowań z uwzględnieniem rozwoju procesów poznawczych
 • ćwiczenia poranne

 8.00-8.15

 •  przygotowanie do śniadania - wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych  - opanowanie umiejętności mycia rąk
 • czynności samoobsługowe

 8.15-8.45

 • doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku
 • kulturalne zachowanie się przy stole

  8.45-9.00   

 •  przygotowanie się do zajęć

 9.00-10.00

 Zajęcia edukacyjne w sali lub na powietrzu prowadzone wg planów miesięcznych opracowane przez nauczycieli poszczególnych grup w oparciu o podstawę programową z uwzględnieniem podziału na grupy wiekowe wg 15 obszarów edukacyjnych:

 1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.

 2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.

3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.

4. Wspieranie dzieci w rozwoju czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.

5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.

6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

7. Wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem.

8. Wychowanie przez sztukę - muzyka i śpiew, pląsy i taniec.

9.  Wychowanie przez sztukę - różne formy plastyczne.

10. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.

11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i unikaniu zagrożeń.

12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.

13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.

14. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.

15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

16. Realizowanie podstawy programowej nauczania języka angielskiego. 

10.00-10.15

Przygotowanie do wyjścia na spacer:

 • ubieranie się dzieci - wdrażanie do samodzielnego przebierania się dzieci i wzajemnej pomocy - zachowanie kolejności zakładania odzieży
 • wdrażanie do samodzielności

 10.15-11.15

 • zabawy dowolne na placu przedszkolnym
 • zwracanie uwagi na bezpieczne korzystanie z urządzeń rekreacyjnych
 • spacery, wycieczki
 • zachowanie bezpieczeństwa
 • przestrzeganie ustalonych zasad i norm panujących w grupie
 • w zależności od pogody zabawy dowolne w sali, oparte na spontanicznej aktywności dziecka i wspierające integrację.                                                                                             
 11.15-11.30  Powrót ze spaceru lub ogrodu, czynności samoobsługowe w szatni.
11.30-11.45

Przygotowanie dzieci do obiadu:

 • wdrażanie dzieci do samoobsługi
 • wyrabianie umiejętności prawidłowego korzystania z urządzeń sanitarnych
11.45-12.15

Obiad

 • praca nad prawidłowym posługiwaniem się łyżką i widelcem
 • zwrócenie uwagi na dokładne żucie pokarmów oraz przezwyciężenie niechęci do niektórych potraw
 • dbanie o utrzymanie czystości na stolikach
 • zwrócenie uwagi na kulturalne zachowanie się przy stole

12.15-13.30

 • odpoczynek poobiedni
 • słuchanie bajek relaksacyjnych
 • zabawy wg inicjatywy dzieci, w kącikach tematycznych
13.30-13.45
 Podwieczorek
13.45-18.00

 Realizacja propozycji dzieci i nauczycieli:

 • w zależności od pogody zabawy dowolne w sali lub na powietrzu
 • praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco-kompensacyjnym i wychowawczym
 • zajęcia specjalistyczne
 • zajęcia dodatkowe, zabawy wg inicjatywy dzieci, w kącikach tematycznych
 • prace porządkowe
 • rozchodzenie się dzieci do domów

 

Niepubliczne Przedszkole Ekologiczne
"Bajkowy Dworek"


Oświęcim, ul. Prusa 1
tel. 33 848 58 58
kom. 506 146 946
e-mail: biuro@bajkowy-dworek.pl
Realizacja: HEXADE.COM (Grafik, projektant, webdesigner)