Koncepcja pracy przedszkola

 

KONCEPCJA PRACY

NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA EKOLOGICZNEGO

„BAJKOWY DWOREK

W OŚWIĘCIMIU

Koncepcja pracy

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr 4 / 2017

Rady Pedagogicznej Niepublicznego Przedszkola Ekologicznego „Bajkowy Dworek” w Oświęcimiu z dnia 14 września 2017 r.

 Modyfikacja  koncepcji  pracy  Niepublicznego Przedszkola Ekologicznego „Bajkowy Dworek” w Oświęcimiu na lata 2015/2017 w roku szkolnym 2017/2018 podjęta uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 14 września 2017r.

(dokonana na podstawie nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego, ukierunkowania pracy przedszkola na rozwój dzieci, z uwzględnieniem: potrzeb rozwojowych naszych wychowanków, specyfiki pracy przedszkola  i oczekiwań środowiska lokalnego jak również z uwzględnieniem kierunków realizacji polityki oświatowej państwa na dany rok szkolny oraz tematy wiodące w bieżącym roku szkolnym zawarte w rocznym planie pracy przedszkola).

Podstawa prawna:

Koncepcja pracy przedszkola oparta  jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych:

·       Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

·       Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59)

·       ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej(Dz.U. z 2017 r. poz.356)

·       Kartę Nauczyciela z dn. 26 stycznia 1982r. (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.).

·       Konwencję o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989 r.

·       Statut Niepublicznego Przedszkola „Bajkowy Dworek”

 

 

 

 

 O NASZYM PRZEDSZKOLU

 

Niepubliczne Przedszkole Ekologiczne „Bajkowy Dworek”- rozpoczęło swoją działalność

3 września 2012 roku i przyjęło profil ekologiczny Placówka zlokalizowana jest w spokojnej, urokliwej dzielnicy Oświęcimia na Zasolu przy ulicy B. Prusa 1. Przedszkole mieści się w wolno stojącym, dużym jednopiętrowym budynku. Jego atutem są przestronne sale, okazały ogród doskonale wyposażony w sprzęt do zajęć i zabaw ruchowych. Budynek i przylegający do niego ogród znajduje się na terenie ogrodzonym. Dzieci uczęszczające do przedszkola zamieszkują głównie pobliskie osiedla ale również pochodzą z odległych dzielnic i pobliskich miejscowości. Nasze przedszkole jest kolorowe i bajeczne. Doskonalimy swoją bazę lokalową. Sale wyposażone są w nowoczesny sprzęt, piękne zabawki, meble, pomoce i środki dydaktyczne sprzyjające indywidualizacji pracy i twórczej aktywności dzieci. We wszystkich dziedzinach życia prowadzimy działania zmierzające do minimalizowania negatywnych wpływów człowieka na środowisko. Działania te pomagają dzieciom w ukształtowaniu świadomego, przyjaznego odnoszenia się do natury i wszelkich form życia, a także do własnego ciała i umysłu. Chcąc ułatwić dziecku porozumiewanie się z najbliższym otoczeniem stosujemy wiele ćwiczeń i zabaw doskonalących mowę dziecka. W przedszkolu działa gabinet logopedyczny, gdzie specjalista prowadzi zajęcia dla dzieci. W przedszkolu obecnie funkcjonuje 5 oddziałów dziecięcych. Praca wychowawczo - dydaktyczna planowana jest w oparciu o nową podstawę programowa wychowania przedszkolnego. W przedszkolu organizowane są zajęcia o problematyce ekologicznej. Nauczyciele znają potrzeby  i zainteresowania dzieci oraz posiadają umiejętność atrakcyjnego prowadzenia zajęć. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, stale podnoszącą swoje kwalifikacje zawodowe. Absolwenci naszego przedszkola to dzieci znające język angielski, otwarte, twórcze, komunikatywne, przygotowane do podjęcia obowiązków na kolejnym szczeblu edukacji. Znające siebie i swoje możliwości, akceptujące odrębność innych, potrafiące odnaleźć się w nowej sytuacji, rozwiązujące problemy, dążące do osiągnięcia sukcesu i radzące sobie z porażkami. Dzieci opuszczające przedszkole wykazują się wysokim stopniem opanowania wiedzy, umiejętności i postaw, warunkujących osiągnięcie sukcesu szkolnego. Dobra baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia dopełnia działania  wychowawczo - dydaktyczne i wpływa na wysoką ocenę. Placówka inwestuje w nauczycieli, pracowników, bazę lokalową, a zyskują na tym przede wszystkim dzieci. W tym roku szkolnym 2017/18 nasze przedszkolaki będą korzystać na terenie przedszkola z groty solnej z tężnią solankową co ma pozytywnie wpłynąć na aspekt zdrowotny i zmniejszyć zachorowalność dzieci.

 

W placówce prowadzone są, w ramach czesnego, następujące zajęcia

 • język angielski (codziennie)
 • gimnastyka korekcyjna (1 razy w tygodniu)
 • rytmika (1 raz w tygodniu)
 • zajęcia taneczne (1 raz w tygodniu)
 • zajęcia logopedyczne (1 raz w tygodniu).
 • kynoterapia (1 raz w m-cu)
 • zajęcia na basenie ( raz w tygodniu)
 • spektakle teatralne (1 raz w m-cu)
 • fizjoterapia (1 razy w tygodniu)
 • zajęcia indywidualne z psychologiem
 • zajęcia z religii – na życzenie Rodziców

 

 WIZJA PRZEDSZKOLA

 

Przedszkole jest placówką:

 Profesjonalną, przyjazną dziecku, rodzicom i środowisku.

 • wyposaża dzieci w wiedzę, umiejętności i sprawności pozwalające im sprostać codziennym sytuacjom i wymaganiom stawianym w szkole
 • kształtuje młodego człowieka otwartego na kontakty z innymi ludźmi
 • stwarza warunki sprzyjające wspólnej zabawie i nauce dzieciom o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych
 • respektuje prawo rodzica do zabierania głosu w sprawach dotyczących jego dziecka i pracy przedszkola

 

bezpieczną

 • zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych i dostosowanych do potrzeb rozwojowych
 • dba o poczucie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego
 • wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji
 • relacje miedzy wszystkimi członkami społeczności przedszkolnej oparte są na wzajemnym szacunku i zaufaniu 

 

posiadającą tożsamość 

 • odwołuje się do tradycji oraz dziedzictwa kulturowego i narodowego
 • kształtuje u dzieci poczucie przynależności społecznej: do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej oraz postawę patriotyczną
 • rozwija umiejętności społeczne dzieci w oparciu o wartości etyczne
 • buduje system wartości, by dzieci orientowały się w tym, co dobre, a co złe
 • promuje postawę tolerancji i akceptacji niepełnosprawności, odmienności narodowościowej, językowej i  kulturowej 

gwarantującą sukces na starcie w dorosłość

 

 • Wychowanek przedszkola wyposażony jest w zasoby, pozwalające zmierzyć się z wymaganiami, stawianymi w szkole i dorosłym życiu.
 • Przygotowany jest do przeżywania sukcesu, ale i do radzenia sobie z trudnościami.

W dojrzałości fizycznej – ogólna sprawność ruchowa, odporność na choroby zmęczenie

W dojrzałości emocjonalnej – zdolność do przeżywania różnorodnych uczuć, panowanie nad emocjami

W dojrzałości społecznej – umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych, przestrzeganie reguł życia społecznego

W dojrzałości umysłowej – ciekawość świata, chęć i umiejętność uczenia się

respektującą zasadę zrównoważonego rozwoju

 • ma na celu zdrowy i harmonijny rozwój dziecka w zgodzie z otaczającym środowiskiem

 

CEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

zgodny z nową podstawa programową

 

Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka.

Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

 

Wychowanie i opieka

 

W naszym przedszkolu każde dziecko traktujemy indywidualnie i podmiotowo.

Rozbudzamy w nim wiarę we własną skuteczność. Organizujemy środowisko umożliwiające nabywanie kompetencji społecznych przez dziecko, wdrażamy do zachowań społecznie akceptowanych. Staramy się, aby wychowankowie czuli się w przedszkolu bezpiecznie. Rozbudzamy pozytywne relacje pomiędzy dzieckiem a nauczycielem. Przedszkole rozwija kompetencje społeczne dzieci, uczy współdziałania i prowadzi planowy proces wychowawczy oparty na wartościach. Dzieci uczą się odróżniać dobro od zła. Katalog wartości obejmuje: dobro, piękno, prawdę, miłość, przyjaźń, współdziałanie, szacunek, zdrowie, przyrodę, ojczyznę. Nauczyciele monitorują indywidualny rozwój każdego wychowanka w czasie systematycznych obserwacji, prowadzonych w celu zapewnienia najlepszych warunków do osiągnięcia sukcesów rozwojowych. Proces wspomagania rozwoju

i edukacji dziecka zmierza do osiągnięcia przez nie gotowości do podjęcia nauki w szkole. Przedszkole bada tę gotowość i w zależności od wyników badania prowadzi zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka, a także udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Dzieciom udzielana jest pomoc w wyrównywaniu szans edukacyjnych i rozwoju w ich własnym tempie.

Edukacja

 

W pracy wychowawczej i dydaktycznej preferujemy otwarty styl i aktywne metody. Tworzymy sytuacje edukacyjne, które wynikają z potrzeb dzieci i wyzwalają ich potencjał twórczy. Nauka przez zabawę umożliwia dzieciom: przygotowanie do nauki czytania i pisania, wzbogacenie wiedzy z różnych dziedzin, wzbogacenie słownika, doskonalenia umiejętności manualnych, usprawniania koordynacji wzrokowo - słuchowo - kinestetycznej, ćwiczenia koncentracji uwagi, ćwiczenie pamięci, rozwijanie zdolności matematycznych i artystycznych, poznawanie świata za pomocą wszystkich zmysłów oraz wyrażanie emocji poprzez tworzenie i przeżywanie. Nauczyciele odpowiednio planują i określają wymagania edukacyjne, uwzględniając możliwości wiekowe i rozwojowe dzieci oraz integrację i korelację treści programowych stosując metody aktywizujące. Szczególną uwagę zwracamy na naukę samodzielnego i logicznego myślenia, które w przyszłości pomogą dziecku przyswajać wiedzę z różnych dziedzin. Dajemy dzieciom solidne podstawy, aby mogły osiągnąć sukces w szkole, aby z przyjemnością czytały i pisały, aby były gotowe do odkrywania świata i nabywania nowych umiejętności.

 

 

Misja Przedszkola

 

W przedszkolu najważniejsze jest dziecko. Pierwszorzędną wartość stanowi dla nas troska

o podopiecznych, ich rozwój, aktywność i beztroskie dzieciństwo w nieustannej współpracy z rodziną:

Wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka

·       Czyta proste teksty

·       Orientuje się w schemacie ciała i przestrzeni

·       Zna cyfry i znaki matematyczne, potrafi liczyć, porządkować i klasyfikować

·       Jest sprawne manualnie i grafomotorycznie

Nauka radzenia sobie z własnymi emocjami oraz rozwiązywania sytuacji trudnych.

·       Potrafi kontaktować się z innymi dziećmi i dorosłymi

·       Współdziała z dziećmi, nauczycielami i innymi osobami w przedszkolu.

·       Potrafi dopasować zachowanie adekwatnie do sytuacji.

Zapewnienie dziecku możliwości odnalezienia swego miejsca w grupie rówieśniczej i społeczeństwie.

·       Szanuje zabawki

·       Potrafi organizować zabawy dla siebie i innych.

·       Zna i przestrzega zasady i reguły panujące w grupie

·       W trakcie działania jest twórczy.

Dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci.

·       Dba o czystość osobistą.

·       Samodzielnie się ubiera.

·       Zna zasady bezpiecznego poruszania się po drodze oraz zachowania się w miejscach publicznych.

·       Jest sprawny ruchowo.

 

Przewodnie cele naszej pracy, to:

 1. Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych  im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji.
 2. Budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe.
 3. Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek.
 4. Rozwijanie i poszerzanie kontaktów z rodzicami poprzez własna stronę internetową,

gazetkę przedszkolną.

 1. Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi.
 2. Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych.
 3. Troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych.
 4. Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych.
 5. Wykorzystywanie techniki i informatyki do uatrakcyjniania zajęć edukacyjnych.
 6. Kształtowanie u dzieci umiejętności czytania i przygotowanie dzieci do nabywania umiejętności pisania.
 7. Korygowanie wad mowy i usprawnienie pracy aparatu artykulacyjnego.
 8. Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne.
 9. Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej.
 10. Wprowadzenie dzieci w świat tradycji ludowych, obyczajów i kultury własnych przodków.
 11. Kultywowanie regionalnej tradycji w domu, przedszkolu i środowisku lokalnym.
 12. Poszerzanie zasoby słownictwa związanego z tematyką regionalną.
 13. Kontakty ze środowiskiem lokalnym, z przedstawicielami kultury lokalnej, twórcami i artystami ludowymi, regionalistami i historykami.
 14. Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.
 15. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych.
 16. Podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej –

przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem mniejszości narodowej lub etnicznej lub językiem regionalnym poprzez rozbudzanie ich świadomości narodowej, etnicznej i językowej.

 1. Ugruntowanie poczucia tożsamości narodowej poprzez rozwój tożsamości lokalnej.
 2. Ukazanie piękna sztuki ludowej: tańca, muzyki, stroju ludowego własnego regionu i innych regionów Polski.

 

Nasz absolwent

·       Jest aktywny i radosny

·       Dba o swoje bezpieczeństwo i zdrowy styl życia

·       Jest samodzielny i komunikatywny

·       Mówi o problemach, pokonuje trudności

·       Przestrzega zasad i norm społecznych

·       Rozwija umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne

·       Szanuje środowisko przyrodnicze, dostrzega piękno otaczającej rzeczywistości

·       Aktywnie uczestniczy w życiu przedszkola i rodziny

·       Ma świadomość własnej tożsamości, czuje się Polakiem i Europejczykiem

·       Posiada wiedzę, umiejętności niezbędne do podjęcia obowiązków szkolnych

·       Poznaje język obcy - nowożytny

 

 

 

 

Współpraca z rodzicami

Cele współpracy przedszkola z rodzicami

 

 1. Dążenie do jednolitości oddziaływań dydaktyczno – wychowawczych przedszkola i środowiska rodzinnego( wieloaspektowy rozwój dziecka).
 2. Zapoznanie rodziców z realizowanymi w przedszkolu projektami, akcjami, programami pracy dydaktyczno –wychowawczej.
 3. Przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu.
 4. Przekazanie informacji o stanie gotowości szkolnej dziecka.
 5. Przekazywanie porad i wskazówek od nauczycieli i psychologa w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy.
 6. Wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych.
 7. Włączanie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola.
 8. Zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola.
 9. Podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez specjalistyczne czytelnictwo oraz spotkania warsztatowe.
 10. Ukazanie przedszkola jako placówki aktywnej, realizującej oczekiwania rodziców i podopiecznych.
 11. Promowanie placówki w środowisku lokalnym.

 

Kryteria sukcesu

W naszym przedszkolu dziecko:

 1. Poznaje swoje prawa i obowiązki.
 2. Czuje się bezpiecznie, przestrzega przyjętych norm i zasad właściwego zachowania.
 3. Ma możliwość indywidualnego rozwoju.
 4. Rozwija się twórczo.
 5. Uczy się dostrzegać swoje mocne strony.
 6. Buduje pozytywny obraz samego siebie.
 7. Uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi.
 8. Przygotowuje się do nauki w szkole.

 

Dziecko ma prawo do:

·       życia i rozwoju,

·      

Pliki do pobrania:

Koncepcja i Statut pracy Przedszkola "Bajkowy Dworek"
Niepubliczne Przedszkole Ekologiczne
"Bajkowy Dworek"


Oświęcim, ul. Prusa 1
tel. 33 848 58 58
kom. 506 146 946
e-mail: biuro@bajkowy-dworek.pl
Realizacja: HEXADE.COM (Grafik, projektant, webdesigner)