Statut Przedszkola "Bajkowy Dworek"

 

Statut

Niepublicznego

Przedszkola Ekologicznego ,,Bajkowy Dworek”

w Oświęcimiu

ul. Bolesława Prusa 1

  

SPIS TREŚCI

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne ……………………………………………………………………….3

Rozdział II

Cele i zadania przedszkola …………………………………………………………………..4

Rozdział III

Sposób sprawowania opieki nad dziećmi……………………………………………………6

Rozdział IV

Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola przez Rodziców lub inną upoważnioną osobę……………………………………………………………………………7

Rozdział V

Organ prowadzący…………………………………………………………………………….7

Rozdział VI

Organy przedszkola, kompetencje, warunki współdziałania, sposoby rozwiązywania sporów…………………………………………………………………………………………8

Rozdział VII

Organizacja pracy przedszkola ……….……………………………………………………..10

Rozdział VIII

Oddział przedszkolny………………………………………………………………………...11

Rozdział IX

Organizacja wychowania, nauczania i opieki, pomoc psychologiczno – pedagogiczna……..12

Rozdział X

Czas pracy…………………………………………………………………………………….14

Rozdział XI                                                      

Zasady odpłatności, korzystanie z jedzenia, ubezpieczenie…………………………………..14

Rozdział XII

Zadania nauczycieli i innych pracowników przedszkola……………………………………..14

Rozdział XIII

Prawa i obowiązki Rodziców, formy współdziałania z Rodzicami, częstotliwość kontaktów…………………………………………………………………………………….16

Rozdział XIV

Prawa i obowiązki dzieci, w tym przypadki, w których dyrektor przedszkola może skreślić dziecko z listy wychowanków oraz tryb składania skarg i wniosków w przypadku naruszenia praw dziecka ………………………………………………………………………………....17

Rozdział XV

Zasady rekrutacji……………………………………………………………………………...18

Rozdział XVI

Postanowienia końcowe……………………………………………………………………....20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz aktów prawnych:

  1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – (Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z 2004, ze zmianami).
  2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. poz. 59).
  3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60).
  4. Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r.( Dz.U.2017.1189 t.j. z dnia 2017.06.22).
  5. Rozporządzenia wydane na podstawie ustaw, o których mowa w punktach od 1 do 4.

 

 

 

 

Rozdział I.

Postanowienia ogólne

 

§ 1.

 

1.      Nazwa i adres placówki

1)     nazwa przedszkola – Niepubliczne Przedszkole Ekologiczne ”Bajkowy Dworek” Ludmiła Mitek-Parcer,

2) nazwa przedszkola na pieczęci – Niepubliczne Przedszkole Ekologiczne ”Bajkowy   Dworek” Ludmiła Mitek-Parcer, Oświęcim, ul. Bolesława Prusa 1, tel 506 146 946

NIP 549 136 90 87, REGON 1226

3)      siedziba – Oświęcim, ul. Bolesława Prusa 1,

2.      Organem prowadzącym przedszkole jest osoba fizyczna – Ludmiła Mitek-Parcer, zam. Oświęcim, ul. Mikołaja Reja 24.

3.      Dyrektorem przedszkola jest organ prowadzący Ludmiła Mitek-Parcer.

4.      Przedszkole działa na podstawie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.

5.      Przedszkole jest placówką niepubliczną, której działalność finansowana jest przez:

1)      Miasto Oświęcim w formie dotacji w wysokości i formie określonej w odrębnej ustawie,

2)      rodziców w formie opłat stałych za świadczenie usług wychowania przedszkolnego,

3)      inne formy finansowania.

6.      Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Małopolski Kurator Oświaty.

7. Przedszkole posiada logo:

 

 

 

 

 

Rozdział II

Cele i zadania przedszkola

 

§ 2.

 

1.      Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, ustawie Prawo oświatowe oraz przepisach (w tym rozporządzeniach) wydanych na ich podstawie, w szczególności w rozporządzeniu określającym podstawę programową wychowania przedszkolnego. W tym celu w przedszkolu zatrudnia się nauczycieli posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli przedszkoli publicznych.

 

2.      Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna.

 

3.      Zadaniami przedszkola są w szczególności:

1)      Wspomaganie i ukierunkowywanie indywidualnego wszechstronnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego wrodzonego potencjału i możliwości rozwojowych, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia.

2)      Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.

3)      Sprawowanie opieki nad dziećmi w atmosferze akceptacji.

4)      Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.

5)      Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony.

6)      Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.

7)      Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualności, oryginalności dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.

8)      Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

9)      Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.

10)  Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.

11)  Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.

12)  Organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego – kaszubskiego.

13)  Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

14)  Organizowanie różnych form pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

4.      Przedszkole realizuje powyższe cele i zadania poprzez:

1)      Wspomaganie i ukierunkowanie indywidualnego rozwoju dziecka dostosowując treści, metody i organizację pracy wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczej do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturowym i przyrodniczym oraz w razie potrzeby przedszkole może organizować opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi, jeżeli spełnia warunki konieczne do przyjęcia dziecka z danym rodzajem niepełnosprawności.

2)      Zapewnienie bezpośredniej i stałej opieki nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola, zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i PPOŻ.

3)      Uwzględnianie typowych dla tego okresu potrzeb rozwojowych, których spełnieniem powinna stać się dobrze zorganizowana zabawa, zarówno w budynku przedszkola, jak i na świeżym powietrzu.

4)      Działalność nauczycieli w ramach określonych obszarów edukacyjnych z wykorzystaniem ustalonych w oddziale koncepcji pedagogicznych:

- poznawanie i rozumienie siebie i świata,

- nabywanie umiejętności przez działanie,

- odnajdywanie swego miejsca w grupie rówieśniczej i wspólnocie,

- budowanie systemu wartości.

5)      Rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwianie ich zaspokojenia.

6)      Organizowanie w ramach posiadanych możliwości różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej w formie:

- zajęć logopedycznych,

- porad, konsultacji, warsztatów dla rodziców,

- i innych, np. zajęcia rehabilitacyjne.

7)      Prowadzenie pracy indywidualnej o charakterze profilaktycznym, stymulującym, korekcyjnym i kompensacyjnym z dziećmi, u których w wyniku obserwacji ujawniono taką potrzebę oraz dokumentowanie jej przebiegu w dzienniku zajęć pozalekcyjnych.

8)      Budzenie poczucia więzi z rówieśnikami, rodziną, środowiskiem, z krajem rodzinnym.

9)      Rozwijanie czynnych postaw wobec zdrowia, bezpieczeństwa i aktywności ruchowej, poprzez promowanie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród wychowanków, rodziców, personelu.

10)  Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, religijnej i językowej:

a)      prowadząc zajęcia w języku polskim,

b)      wprowadzając w zajęcia treści związane z historią, geografią i kulturą naszego kraju,

c)      pielęgnując tradycje,

d)     prowadząc nauczanie religii w ramach planu zajęć przedszkolnych dla dzieci, których rodzice wyrażają takie życzenie w formie oświadczenia.

11)  Nauczyciele diagnozują, obserwują dzieci i twórczo organizują przestrzeń ich rozwoju, włączając do zabaw i doświadczeń przedszkolnych potencjał tkwiący w dzieciach oraz ich zaciekawienie elementami otoczenia.

12)  Współdziałanie z rodzicami oraz pełnienie wobec rodziców (opiekunów) funkcji doradczej i wspierającej działania wychowawcze:

a)      pomaganie w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej,

b)      informowanie na bieżąco o postępach dziecka,

c)      uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych                    w przedszkolu i poszczególnych oddziałach.

 

 

Rozdział III

Sposób sprawowania opieki nad dziećmi

 

§ 3.

 

1.      Dzieci przebywające w przedszkolu są pod opieką nauczyciela, który organizuje im zabawy, zajęcia dydaktyczno - wychowawcze zgodnie z programem i planem pracy.

2.      Nauczyciel jest w pełni odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa powierzonych mu dzieci, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym.

3.      Każdorazowo nauczyciel kontroluje miejsca przebywania dzieci (sala zajęć, łazienka, szatnia, plac zabaw) oraz sprzęt, pomoce i inne narzędzia.

4.      Dziecko uczęszczające na zajęcia dodatkowe organizowane w przedszkolu jest pod opieką osoby odpowiedzialnej za prowadzenie tych zajęć.

5.      Nauczyciel opuszcza oddział dzieci w momencie przyjścia drugiego nauczyciela, informując go o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków.

6.      W wypadkach nagłych, wszystkie działania pracowników przedszkola, bez względu na zakres ich czynności służbowych w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.

7.      Wycieczki i spacery poza teren przedszkolny powinny odbywać się przy udziale wymaganej liczby opiekunów, zgodnie z Regulaminem wycieczek i spacerów obowiązującym w przedszkolu.

8.      Obowiązkiem nauczyciela jest znajomość i przestrzeganie przepisów bhp, ppoż., przepisów ruchu drogowego.

9.      Ustalony dzienny harmonogram planu zajęć jest zgodny z zasadami higieny psychicznej dziecka, uwzględniającymi równomierne rozłożenie zajęć w ciągu dnia oraz ich różnorodność.

10.  W czasie pobytu w przedszkolu dzieci mają zapewniony odpoczynek w formie przystosowanej do wieku i potrzeb:

1)      leżakowanie,

2)      ćwiczenia i zabawy relaksacyjne, uspokajające, czytanie bajek.

11.  Gdy pozwalają na to warunki atmosferyczne, dzieci powinny codziennie przebywać na powietrzu.

 

 

Rozdział IV

Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci

z przedszkola przez Rodziców lub inną upoważnioną osobę

 

§ 4.

 

1.      Personel przedszkola sprawuje opiekę nad dzieckiem od chwili przekazania go przez Rodzica/Opiekuna do chwili odebrania dziecka przez Rodzica/Opiekuna lub upoważnione do tego osoby.

2.      Dzieci są odbierane z przedszkola przez rodziców, opiekunów lub inne osoby pisemnie upoważnione przez Rodziców/Opiekunów.

3.      Placówka zobowiązuje Rodziców/Opiekunów do osobistego złożenia pisemnych upoważnień do odbioru dziecka przez osoby trzecie.

4.      Dyrektor zobowiązuje nauczycieli  oraz personel pomocniczy do bezwzględnego przestrzegania oświadczeń o odbiorze dziecka.

5.      Nauczyciel lub personel pomocniczy może odmówić wydania dziecka osobie upoważnionej do odbioru, w przypadku gdy stan osoby odbierającej dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.

6.      W przypadku pozbawienia lub ograniczenia przez Sąd władzy rodzicielskiej jednego z rodziców, Rodzic/Opiekun, który nie wyraża zgody na wydanie dziecka rodzicowi, który jest pozbawiony lub ma ograniczone prawa rodzicielskie, winien przedłożyć u Dyrektora kserokopię prawomocnego orzeczenia Sądu w w/w zakresie.

7.      Rodzic/Opiekun zobowiązany jest do przestrzegania godzin przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola. Dyrektor może nałożyć na rodzica/opiekuna dodatkową opłatę (w wysokości zgodnej z umową), w przypadku nie odebrania dziecka z przedszkola w wyznaczonych godzinach pracy.

 

 

Rozdział V

 

Organ Prowadzący

 

§ 5.

1.      Organ prowadzący przedszkole odpowiada za jego działalność.

2.      Do zadań organu prowadzącego należy w szczególności:

1)      koordynacja zgodności realizowanych przez Przedszkole celów z założeniami statutu,

2)      podejmowanie zobowiązań majątkowych w imieniu przedszkola,

3)      zapewnienie warunków działania przedszkola, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków  nauki, wychowania i opieki,

4)      wykonywanie remontów,

5)      wyposażenie przedszkola w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania oraz  wykonywania innych zadań statutowych,

6)      zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej, prawnej i organizacyjnej placówki,

7)      wprowadzanie zmian do statutu, wprowadzanie tekstu jednolitego statutu,

8)      wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora przedszkola,

9)      inne wynikające wprost z ustawy o systemie oświaty oraz Prawa oświatowego.

3.      Organ Prowadzący może pełnić funkcję Dyrektora.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział VI

 

Organy przedszkola,

kompetencje, warunki współdziałania, sposoby rozwiązywania sporów.

 

§ 6.

 

1.      Organami przedszkola są:

1)      Dyrektor Przedszkola,

2)      Rada Pedagogiczna.

2.      Zadania Dyrektora:

1)      kieruje bieżącą działalnością przedszkola,

2)      reprezentuje przedszkole na zewnątrz,

3)       stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

4)      zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań,

5)      przewodniczy Radzie Pedagogicznej,

6)      realizuje uchwały Rady Pedagogicznej,

7)      zapewnia bezpieczeństwo wychowankom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych w przedszkolu,

8)      odpowiada za organizację administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola,

9)      sporządza arkusz organizacji przedszkola,

10)  stwarza warunki do działania w przedszkolu wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki,

11)  dysponuje środkami finansowymi,

12)  prowadzi politykę kadrową,

13)  tworzy regulaminy przedszkola,

14)  zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników,

15)  przydziela nauczycielom stałe prace i czynności oraz rozlicza z ich wykonania,

16)  przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom,

17)  decyduje o przyjęciu dziecka do przedszkola i o skreśleniu go z listy wychowanków w przypadkach określonych w niniejszym statucie,

18)  ustala w porozumieniu z organem prowadzącym wysokość opłat za przedszkole,

19)  odpowiada za naliczanie i pobór opłat za posiłki oraz innych opłat związanych z korzystaniem przez wychowanków ze świadczeń udzielanych przez przedszkole,

20)  może organizować wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w porozumieniu z organem prowadzącym,

21)  organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną,

22)  wspomaga w rozwiązywaniu sporów pomiędzy organami przedszkola,

23)  prowadzi i archiwizuje dokumentację przedszkola.

3.      Dyrektora powołuje organ prowadzący.

4.      Dyrektor może powołać Wicedyrektora ds. pedagogicznych określając jego kompetencje. Wicedyrektora odwołuje Dyrektor.

5.      Zadania Wicedyrektora ds. pedagogicznych:

1)      sprawuje nadzór pedagogiczny i odpowiada za realizację programu nauczania i wychowania, prowadzi obserwację nauczycieli,

2)      zapewnia odpowiedni poziom zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

3)      sprawuje i koordynuje opiekę nad dziećmi,

4)      nadzoruje organizację imprez przedszkolnych,

5)      opracowuje we współpracy z Radą Pedagogiczną dokumenty (roczny plan pracy, koncepcję pracy przedszkola, plan wychowawczy, profilaktyczny, adaptacyjny i inne),

6)      realizuje uchwały Rady Pedagogicznej,

7)      zna przepisy oświatowe i ich przestrzega,

8)      współpracuje z Dyrektorem i Radą Pedagogiczną przy opracowywaniu regulaminów oraz innych przepisów wewnętrznych przedszkola,

9)

Pliki do pobrania:

Statut
Statut
Niepubliczne Przedszkole Ekologiczne
"Bajkowy Dworek"


Oświęcim, ul. Prusa 1
tel. 33 848 58 58
kom. 506 146 946
e-mail: biuro@bajkowy-dworek.pl
Realizacja: HEXADE.COM (Grafik, projektant, webdesigner)